بدیهی است که تحولات اساسی در نظام تربیتی، وابسته به کیفیت نظام تربیت معلم است. در واقع، تربیت معلمان کارآمد و دارای شایستگی های حرفه­ ای لازم، تحقق انتظارات و اهداف تربیتی را امکان پذیر خواهد ساخت. از این رو، اکنون که در مسیر اجرای سند تحول بنیادین، نظام تربیت معلم در کشور وارد دوره جدیدی شده است، لازم است صاحب نظران و اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت با مشارکت در گفتمان تربیت معلمبه بهسازی این رویداد مهم کمک نمایند. امید آن می­رود که همایش ملی تربیت معلم فرصتی شایسته برای طرح دیدگاه ها و ایده­ ها فراهم ساخته و دستاوردهای این نوع گفتگو برای بهبود برنامه­ های تربیت معلم مورد بهره­ برداری قرار گیرد. بنابراین، بدین وسیله از تمامی استادان، فرهیختگان و پژوهشگران دعوت می­گردد تا با شرکت در این همایش، در خلق فرصت­ های یادگیری جدید و ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم کشور سهیم شوند. 

 در جهت خلق فرصتی برای بسط دانش بومی و به اشتراک گذاری تجارب و دیدگاه های صاحب نظران تربیت معلم در سطح ملی و بین المللی، اقدام دانشگاه فرهنگیان بر برگزاری سومین همایش تربیت معلم نمود.