الف) اسناد فرادستی و مبانی در تربیت معلم

- سند تحول بنیادین و تربیت معلم

- نقشه جامع علمی کشور و تربیت معلم

- سند دانشگاه اسلامی و تربیت معلم

- اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم

- سند برنامه درسی ملی و تربیت معلم

- تاریخ تحول تربیت معلم (در ایران و جهان)

- فلسفه تربیت معلم

- رسالت دانشگاه فرهنگیان و آینده تربیت معلم

ب) آموزش شهروندی، اقتضائات تربیت معلم

- آموزش حقوق شهروندی و برنامه درسی تربیت معلم

- آموزش حقوق شهروندی و روش های آموزشی در تربیت معلم

- آموزش شهروندی، برنامه های غیررسمی و غیرمتشکل تربیت معلم

- حقوق شهروندی و حقوق دانشجویان

- آموزش شهروندی و نقش معلم

- الگوهای آموزش حقوق شهروندی به دانشجو معلمان

ج) آموزش و برنامه های درسی تربیت معلم

- برنامه های درسی در تربیت معلم

- نقش و جایگاه کارورزی و کارآموزی در تربیت معلم

- جایگاه و نقش برنامه های درسی غیررسمی (انتخابی/ اختیاری) در دستیابی به شایستگی های معلمی

- جایگاه و نقش برنامه های درسی غیرمتشکل در دستیابی به شایسنگی های معلمی

- تربیت معلم در حوزه های خاص(تربیت معلم چند پایه- تربیت معلم چند موضوعی- تربیت معلم روستایی و عشایری، آموزش و پرورش استثنایی)

- الزامات آموزش فعال و پژوهش محور در تربیت معلم

- قابلیت های بستر مجازی برای تربیت معلم و توسعه حرفه ای معلمان

سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان و دانشجو معلمان

د) تحول و نوآوری در تربیت معلم

- دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک سازمان یادگیرنده

- مدیریت تحول و نوآوری در تربیت معلم

- مدیریت دانش در تربیت معلم

- مفهوم سازی و ایده پردازی در مدیریت، ساختار و تشکیلات تربیت معلم

- نقد و ارزیابی الگوهای پذیرش دانشجو در تربیت معلم

- الگوهای نوین توسعه حرفه ای معلمان(روایت پژوهی- درس پژوهی- اقدام پژوهی)