1 ) ایجاد فرصت برای تضارب آرا ء، بسط دانش بومی و به اشتراک گذاری تجارب و دیدگاه های صاحب نظران تربیت معلم در سطح ملی

2 )ایجاد فرصت برای بازخوانی انتقادی سنت های تربیت معلم در ایران و جهان

3 )  ایجاد بستر برای سیاست گذاری  و برنامه ریزی در تربیت معلم  و دست یابی به کیفیت برتر

4 )کمک به رسمیت  یافتن تربیت معلم به عنوان یک عرصه تخصصی در جامعه ی علمی ایران