1- گواهی شرکت در همایش برای چه کسانی صادر می شود؟
2- آیا گواهی ارائه مقاله برای نویسندگان مقاله،صادر خواهد شد؟
3- آیا کلیه نویسندگان یک مقاله ملزم به پرداخت هزینه هستند؟
4- آیا برای شرکت کنندگان غیر حضوری گواهی صادر می شود؟

1- گواهی شرکت در همایش برای چه کسانی صادر می شود؟ up
برای کلیه افرادی که به صورت حضوری در همایش شرکت کنند، گواهی شرکت در همایش صادر خواهد شد.
2- آیا گواهی ارائه مقاله برای نویسندگان مقاله،صادر خواهد شد؟ up
بله، کلیه نویسنده گان مقاله پذیرفته شده، گواهی ارائه دریافت خواهند کرد.
3- آیا کلیه نویسندگان یک مقاله ملزم به پرداخت هزینه هستند؟ up
برای هر مقاله یکه هزینه دریافت می شود در صورتی که یک نفر در همایش حضور یابد. در صورتیکه سایر نویسندگان نیز مایل به شرکت در همایش می باشند بایستی هزینه مجزا و به صورت شرکت کننده آزاد یا فرهنگی طبق فرم ثبت نام بپردازند.
4- آیا برای شرکت کنندگان غیر حضوری گواهی صادر می شود؟ up
بله، کلیه شرکت کنندگانی که فرایند ثبت نام و پرداخت هزینه (در صورتیکه ملزم به پرداخت بوده اند) را تکمیل نمایند، گواهی صادر و در صورت عدم جضور هیچ یک از نویسندگان به آدرس پستی آنان ارسال خواهد شد.