کمیته برگزاری
دکتر محمود مهرمحمدی
رئیس همایش
استاد تمام
پست الکترونیکی: hamayeshmt [at] cfu.ac.ir
کمیته علمی
دکتر بابک شمشیری
دبیر کمیته علمی
دانشیار
وب سایت: shirazu.ac.ir/faculty/home/shamshiri
پست الکترونیکی: bshamshiri [at] rose.shiraz.ac.ir
دکتر رحمان صحراگرد
دبیر اجرایی
استاد تمام
پست الکترونیکی: rahman.sahragard [at] gmail.com
دکتر رضا ساکی
قائم مقام
دانشیار
پست الکترونیکی: saki.research [at] gmail.com
دکتر عباس صدری
عضو کمیته علمی
هیئت علمی
پست الکترونیکی: isesco [at] isesco-tehran.org
دکتر عباس بازرگان
عضو کمیته علمی
استاد
پست الکترونیکی: abbas.bazargan [at] pedagogy.ir
دکتر حسین عبدالهی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: hosein_abd [at] hotmail.com
دکتر سید محمد رضا امام جمعه
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی
پست الکترونیکی: emam jomeh [at] yahoo.com
دکتر محمد خیر
عضو کمیته علمی
استاد
پست الکترونیکی: hamayeshmt [at] cfu.ac.ir
دکتر فرهاد خرمایی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: khormaei [at] shirazu.ac.ir
دکتر محمد مزیدی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: mmazidi52 [at] gmil.com
دکتر بهرام جوکار
عضو کمیته علمی
استاد
پست الکترونیکی: dr.jowkar [at] gmail.com
دکتر رحمت اله مرزوقی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: rmarzoghi [at] rose.shirazu.ac.ir
دکتر جعفر ترک زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: djt3779 [at] yahoo.com
دکترجعفر جهانی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: dr. jahani [at] gmail.com
دکتر فریبا خوشبخت
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: khoshbakht [at] shirazu.ac.ir
دکتر محبوبه البرزی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: mahbobealborzi [at] yahoo.com
دکتر مهدی محمدی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: m48r52 [at] gmail.com
دکتر قربان همتی علمدارلو
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: ghorban_hemati [at] yahoo.com
دکتر قاسم سلیمی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: salimi_shu [at] yahoo.com
دکتر محمدحسن کریمی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: mhkarimi [at] rose.shirazu.ac.ir
دکتر محبوبه فولادچنگ
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: dr.folad [at] gmail.com
دکتر مریم شفیعی سروستانی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: maryam.shafiei [at] gmail.com
دکتر سوسن جباری
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: jabbari [at] yahoo.com
دکتر محسن ثالثی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: msalesi [at] shirazu.ac.ir
دکتر ربابه رستمی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: rostami.shirazu [at] ymail.com
دکتر شهرزاد شاه سنی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: shshahsani [at] yahoo.com
دکتر شهربانو حقیقت
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: dr.haghighat [at] gmail.com
دکتر فرشید قاسمی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: dr.ghasmi [at] gmail.com
دکتر عباس اناری نژاد
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: dr.a [at] gmail.com
دکتر محمد جاودانی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: dr.javdani [at] gmail.com
دکتر سید عطا تقوی اصل
دبیر اجرایی
استادیار
پست الکترونیکی: s_a_taghaviasl [at] yahoo.com
دکتر حلیمه عنایت
عضو کمیته علمی
استاد
پست الکترونیکی: dr.anayat [at] gmail.com
دکتر سید صادق نبوی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: sadegh.nabavi [at] yahoo.com
تلفن: 09122715282