حمایت کنندگان اصلی
علمی و پژوهشی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
اداره کل و آموزش پرورش فارس
وزارت آموزش و پرورش
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه تبریز
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
پژوهشکده علوم شناختی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
یونسکو
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه قم
دانشگاه بیرجند
دانشگاه خوارزمی
آب معدنی شش پیر