لیست  مقاله های پذیرفته شده برای ارائه به صورت سخنرانی

(لیست نهایی)

 

 

برنامه ارائه مقالات به صورت سخنرانی

وقت هر ارائه 15 دقیقه و 5 دقیقه نیز وقت پرسش و پاسخ است

سخنرانی اول: 10 الی 10:20، سخنرانی دوم: 10:20 الی 10:40، سخنرانی سوم: 10:40 الی 11، سخنرانی چهارم: 11 الی 11:20

سخنرانی پنجم: 11:20 الی 11:40، سخنرانی ششم: 11:40 الی 12، سخنرانی هفتم: 12 الی 12:20،

سخنرانی هشتم: 12:20 الی 12:40، سخنرانی نهم: 12:40 الی 13.

 

سالن کنفرانس دکتر رضویه: طبقه 3

هیأت رئیسه: دکتر محبوبه فولادچنگ- دکتر محمد حسن کریمی- دکتر جعفر جهانی

پژوهش­های فلسفی و روان شناختی در زمینه تربیت معلم

پنل شماره 1

 

محمد اکبری بورنگ: استادیار برنامه درسی، دانشگاه بیرجند

سمیرا پور: دکتری مدیریت رفتاری، دانشگاه فردوسی مشهد           

تبیین نقش شخصیت و تاثیر آن بر رضایتمندی و انگیزش شغلی معلمان

2180

1

احمدرضا اقتصادی: استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید بهشتی مشهد

نظریه انتظار- ارزش و مدلFIT-Choice : چهارچوبی برای بررسی انگیزه های انتخاب شغل معلمی در دانشجو معلمان پردیس شهید بهشتی مشهد

1910

2

عبدالرسول قادری: دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت  دانشگاه شیراز

محمد مزیدی: دانشیار وعضو هیات علمی دانشگاه شیراز

رویکرد تربیت معلم : روحیه‏ ی علمی یا روحیه‏ ی معلمی؟

2036

3

امین ایزدپناه : دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز

بابک شمشیری: دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز

تأملی در نقش و رسالت معلمان در گفت­وگومندسازی تعلیم و تربیت

1640

4

طاهره جاویدی کلاته آبادی: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

آموزش ارتباط مراقبتی به دانشجومعلمان

 

1654

5

هیأت رئیسه دوم: دکتر خیر- دکتر تاجیک اسماعیلی- دکتر جاویدی

ادامه پنل شماره 1

 

 

مهین کیخانژاد: مربی و عضو هئیت علمی دانشگاه فرهنگیان ، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

تاثیر هوش فرهنگی و تفکر استراتژیک بر توسعه فرهنگ سازمانی در دانشگاه فرهنگیان

1924

6

زهرا مهربان: استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

جایگاه تربیت معلم در سند برنامه درسی ملی

1893

7

رضاساعی مهربان: دانشجوی دکتری رشته کارآفرینی(توسعه) و شاغل رسمی دانشگاه فرهنگیان

اسد حجازی: دکتری مدیریت آموزشی و شاغل رسمی دانشگاه فرهنگیان

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از اساتید دانشگاه فرهنگیان مورد مطالعه: پردیس(خواهران) نسیبه تهران

1724

8

دکتر محمد عطاران: دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

داستان به‌مثابه روش تحقیق

1648

9

 

 

سالن پنل شماره 2: طبقه 3

دکتر صادق نبوی- دکتر رحمان صحراگرد- دکتر شهربانو حقیقت

پژوهش­های ناظر بر دانش و مهارت­های حرفه­ای معلمان

پنل 2

 

مریم روزبهانی : کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

دکتر سید محمدرضا امام جمعه : استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

دکتر رضا ساکی : استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

یک معلم، دو درس: افزایش دانش عملی معلم و در نتیجه افزایش فراگیری شاگردان در فرآیند درس پژوهی

2279

1

عباس اناری نژاد:استادیار، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی فارس

الهه روشن دید:دانشجوی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی سلمان فارسی شیراز

مهزاد قره خانی:دانشجوی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ، مرکز آموزش عالی سلمان فارسی شیراز

فرصت ها و چالش های تدریس معلمان در کلاس های چندپایه (مطالعه موردی استان فارس)

2254

2

حسین احمدی مقدم: دانشجوی کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی زنجان، ایران، ( نویسنده مسئول)

دکتر اکبر حیدری: دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران و مدرس دانشگاه، مدیر گروه تحقیق و پژوهش، آموزش و پرورش استان زنجان.

مقصود احمدی مقدم :آموزگار آموزش و پرورش، ناحیه 1، استان زنجان، ایران

بررسی توسعه‌ی حرفه‌ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان ( با تاکید بر نظریه‌ی داده بنیاد)

1972

3

مینو مکی :دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران

علیرضا قاسمی زاد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران

بررسی میزان مشارکت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس در سال تحصیلی 95 -1394 در فعالیت های پژوهشی، مشکلات موجود و ارائه راه حل مناسب

2042

4

بتول بصیرى: دکتری برنامه ریزی درسی از دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه فرهنگیان، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

محمود مهرمحمدی: استادگروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس تهران

احمد رضا نصر: استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

سید ابراهیم میرشاه جعفری: استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

شناسایی و تبیین مهارت های مورد نیاز تدریس در دانشگاه فرهنگیان " از دیدگاه صاحب نظران و اعضای هیأت علمی"

2076

5

هیأت رئیسه دوم:  دکتر جاودانی- دکتر عباس اناری نژاد- دکتر سید عطا تقوی اصل

ادامه پنل شماره 2

 

 

اعظم جمشیدی توانا: دکتری برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان

نقش مربی؛ تحلیلی مبتنی بر اسناد بالادستی و واکاوی تجارب دانشجومعلمان در کارورزی

2015

6

بتول بصیرى: دکتری برنامه ریزی درسی از دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه فرهنگیان و پیام نور اصفهان

احمد رضا نصر: استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

سید ابراهیم میرشاه جعفری: استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

محمود مهر محمدی: استادگروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس تهران

شناسایی نیاز های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان و « نقش آن در تربیت دانشجو- معلمان پژوهش محور »

1990

7

علی عبدالخانی:بیر آموزش و پرورش منطقه شاوور استان خوزستان، کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

سکینه عبدالخانی:دبیر آموزش و پرورش منطقه شاوور استان خوزستان، کارشناس ارشد میکروبیولوژی

بررسی تطبیقی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان با برنامه دوره بالینی دکتری عمومی پزشکی

1832

8

ناصر رشیدی

محمد رضا فرنگی

Critical friend groups as a tool for honing teachers’ practice: a mixed method study

2165

9

 

 

سالن پنل شماره 3: طبقه 3

هیأت رئیسه: دکتر رحمت اله مرزوقی- دکتر مهدی محمدی- دکتر قاسم سلیمی

پژوهش ­های ناظر بر برنامه درسی دوره های تربیت معلم، الگوهای مدیریت،

پنل 3

 

حسین میهمی

دانشجوی دکتری زبانشناسی کاربردی، دانشگاه شیراز، پژوهشگر بنیاد نخبگان فارس

محمد رامین باستان

کارشناس هماهنگی و نظارت، بنیاد نخبگان استان فارس

آموزش مرحله ای دانشجو-معلمان با رویکرد جامعه بنیان: طرح جامع بنیاد نخبگان فارس

2207

1

فهیمه گندمی: دانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تربیت مدرس.       

ماهیت ویژه پژوهش روایی در برنامه درسی تربیت معلم

2037

2

محمّد بیرامی: دانشجوی دوره دکتری برنامه¬ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه برنامه ریزی درسی، تهران، ایران

 مریم سیف نراقی : دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، عضو هیئت علمی علوم و تحقیقات تهران، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

عزت الله نادری : دکتری روانشناسی، عضو هیئت علمی علوم و تحقیقات تهران، استاد دانشگاه تربیت معلم

مجید علی عسگری: دکتری برنامه¬ریزی درسی، عضو هیئت علمی علوم و تحقیقات تهران، دانشیار دانشگاه خوارزمی

ارائه الگوی دستیابی به تربیت معلم طراز جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اجرای برنامه درسی جدید کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

1921

3

دکتر کبری امامی ریزی: استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد ایذه،دانشگاه آزاد اسلامی،خوزستان،ایران

دکتر فروغ منصوری: عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی ،واحد ایذه،دانشگاه آزاد اسلامی،خوزستان،ایران

نیاز سنجی برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه معلمان

1912

4

دکتر سیدمحمدعلی میرجلیلی : دانشگاه فرهنگیان، گروه علوم تربیتی، پردیس شهیدان پاکنژاد یزد، ایران.(دکتری تعلیم و تربیت)

 دکتر محمود کمالی زارچ: دانشگاه پیام نور، واحد تفت، گروه علوم تربیتی(دکتری روانشناسی تربیتی)

تبیین کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر در مراکز تربیت معلم

2233

5

هیأت رئیسه دوم: دکتر علیرضا صادق زاده- دکتر مریم شفیعی- دکتر حیدری

 

ادامه پنل 2

 

 

مسعود نوری:دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

حبیب اله افشار پور:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان                                                        مریم نوری: کارشناسی ارشد مطالعات خانواده، پردیس شهید صدوقی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد آموزشی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

1779

6

پروین قربانیان: دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی واحد علوم تحقیقات تهران

 شیما ملکی: دانشجوی علوم تربیتی گرایش استثنایی، دانشگاه فرهنگیان

 خدیجه چنانی: دانشجوی علوم تربیتی گرایش استثنایی، دانشگاه فرهنگیان

رمزگشایی نقشه گنج (نقشه جامع علمی کشور) و تحقق بیش از نیمی از راه با آموزش و معلمی

 

 

 

1651

7

سیدصادق نبوی: عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

علی فرهادیان: عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

آسیب­شناسی فرایند گزینش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان: مطالعه­ای کیفی

 

1849

8

مرتضی قاسمی اقدمی: کارشناس وزارت آموزش و پرورش

دانشگاه فرهنگیان و حلقه مفقوده ای به نام تربیت مدیران مدارس

1887

9

 

 

سالن دکتر حسینی: طبقه 2

دکتر محبوبه البرزی- دکتر شهرزاد خوشبخت- دکتر مرضیه شاه سنی

پژوهش­های های ناظر بر شایستگی­های حرفه ای معلمان و روش­های تربیت معلم

پنل شماره 4

ردیف

اسد حجازی: دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، مدرس و مدیر وقت امور کارورزی و مدارس وابسته دانشگاه فرهنگیان کشور.

کارورزی در دانشگاه فرهنگیان ایران: چالش‌ها و راهبردها (یک مطالعه کیفی)

1736

1

مریم شفیعی سروستانی:استادیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

وحیده علوی: دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

اسداله راهخداپور:دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز.

فرشاد رشیدی: دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز.

بررسی اثربخشی معلمان با بهبود صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان

2074

2

اسماعیل جوکار :دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه بوشهر

سیده نجمه مولایی: دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

عباس اناری نژاد: استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس

2143

3

پوران خروشی: دکترای برنامه ریزی درسی، مدرس پردیس فاطمه زهرا (س)، دانشگاه فرهنگیان اصفهان

احمدرضا نصر اصفهانی: استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

سید ابراهیم میرشاه جعفری: استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

نعمت الله موسی پور: معاون آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، تهران

مدل مفهومی شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان براساس دیدگاه صاحبنظران

1678

4

صرفناز باقری : سرپرست دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا تبریز

علی فتحی : دانشکده علوم پزشکی تبریز

شهین امام علیپور : دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا

افسانه علی اشرفی: آموزش و پرورش

مطالعه ی تجربیات دانشجومعلمان از دوره های کارورزی:یک مطالعه ی پدیدار شناسی

1997

5

هیأت رئیسه دوم: دکتر ربابه رستمی-دکتر آمنه احدی- دکتر رضا ساکی

ادامه پنل شماره 4

 

 

رسول شریفی نجف آبادی: دکتری جغرافیا، استادیار دانشگاه فرهنگیان، اصفهان

احمدرضا فتاحیان کلیشاد رخی :دانشجوی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

بررسی عوامل موثر در کارایی معلمان تازه کار جهت تدریس مطالعات اجتماعی مطالعه ی موردی: فارغ التحصیلان رشته ی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان واحد نجف آباد

1916

6

معصومه افشار: هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

 خدیجه چنانی : دانشجوی علوم تربیتی گرایش استثنایی، دانشگاه فرهنگیان

شیما ملکی : دانشجوی علوم تربیتی گرایش استثنایی، دانشگاه فرهنگیان

ارائه الگویی به منظور تربیت معلم حرفه‌ای در دانشگاه فرهنگیان

1820

7

مریم رضایی: دکتری رشته مطالعات برنامه درسی

 غلامعلی احمدی: عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

  محدثه نگهبان: دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

 

بررسی میزان اثرگذاری واحدهای کارورزی  دوره تربیت معلم بر کیفیت تدریس معلمان فارغ التحصیل در سال تحصیلی 95

 

1650

8