دکتر محمود مهرمحمدی: واکاوی رابطه تربیت معلم با تربیت شهروندی

دکتر علی رضا صادق زاده قمصری: تبیین تربیت معلم شایستگی محور ونقش برنامه درسی انتخابی واختیاری در آن بر اساس مبانی نظری تحول بنیادین

دکتر خلیل غلامی: بازنمایی روایتی عاملیت وهویت اخلاقی معلمی

دکتر محمد مزیدی: دانش آموز جهان محور ، معلم معیشت محور

دکتر بابک شمشیری: نقش و جایگاه فرهنگ در تربیت معلم